Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท


Corporate Organization


*หมายเหตุ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 721,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 618,000,000 บาท

สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม

Network Solution Business Group


บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
ให้บริการด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยการจัดหา การดำเนินการวางระบบ การซ่อมบำรุง รวมถึงการซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และยังได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ. สามารถเทลคอม
บริการให้เช่าระบบสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมความเร็วสูง iPSTAR และ VSAT
บริการจ้างเหมาติดตั้งและวางระบบเครือข่ายสื่อสารหลักความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำแสง ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ได้แก่ Digital Trunked Radio System และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม

บจก. สามารถ อินโฟเนต
ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงครบวงจรสำหรับลูกค้าภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ FTTx, G.SHDSL, MPLS, Leased Line, Gigabit Internet และ Software-Defined WAN (SD-WAN) พร้อมบริการ Co-Location และ Cloud Hosting
บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเซสให้บริการข้อมูลผ่านข่ายสายท้องถิ่นความเร็วสูง
บจก. ไอที แอ๊บโซลุทจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ

สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT

Enhanced Technology Solutions Business Group


บจก. สามารถคอมเทค
ให้บริการรับเหมาให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บริหารจัดการ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีชั้นสูงเฉพาะด้าน

บมจ. สามารถเทลคอม
ให้บริการครบวงจรทั้งการออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง บริหารจัดการ ดำเนินการในด้านปฏิบัติการระบบ รวมถึงบำรุงรักษาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ทั้งในลักษณะเบ็ดเสร็จ (Turnkey) และลักษณะ Outsourcing Services

บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์
ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการและเป็นที่ปรึกษา ให้บริการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานแบบครบวงจร และให้บริการเฉพาะทางในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บจก.เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย)
ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับภาครัฐและเอกชน

บจก. ซีเคียวอินโฟ
ให้บริการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Operations Center – CSOC) แบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน และตอบรับกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ

Business Application Business Group


บมจ. สามารถเทลคอม
ให้บริการโซลูชัน และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเพื่อช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในหลากหลายอุตสาหกรรมผ่านบริษัทย่อยในสายธุรกิจนี้ รวมถึงให้บริการ โซลูชันระบบงานหลักสำหรับกลุ่มลูกค้าธนาคารและสถาบันการเงิน (Core Banking & Financial Solutions)

บจก. พอร์ทัลเน็ท
ให้บริการด้านการออกแบบ และรับเหมาวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) โดยศึกษาความต้องการและเสนอบริการที่เหมาะสมแบบครบวงจร (Total Solution) รวมถึงระบบ Enterprise Asset Management (EAM) และระบบ Robotic Process Automation (RPA) ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

บจก. พอสเน็ท
ให้บริการระบบการรับชำระเงินผ่านเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution), ระบบ Electronic Data Capture (เครื่อง EDC), ระบบ Electronic Signature Capture, ระบบ E-Receipt Platform, ระบบ Smart Card, บริการ Loyalty Services, ระบบ QR Payment, โปรแกรมสำ หรับ Kiosk ในการขายสินค้าและบริการ รวมถึงระบบจัดการงานขายของร้านค้า (Point of Sales)

บจก. ไทยเทรดเน็ท
ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าในรูปแบบมาตรฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI), บริการให้คำปรึกษาและวางระบบงานให้แก่ธุรกิจที่ต้องการลดขั้นตอนการทำงานกับคู่ค้าแบบครบวงจร รวมถึงให้บริการระบบ Supply Chain Financing

บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค
บริการให้เช่า และพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) รวมถึงซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา และเทคโนโลยีด้านการศึกษาแบบครบวงจร พร้อมการพัฒนาเนื้อหารายวิชา (Courseware) เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมบุคลากร นอกจากนี้ ยังพัฒนา Digital Content เช่น e-Magazine และ e-Books รวมถึงการพัฒนา Mobile Application