Slide 1

Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย


กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน