Slide 1

Contact us

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน


ด้วยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ในการยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้น สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทได้ตามช่องทางการติดต่อดังนี้

ติดต่อ ณ ที่ทำการของหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หรือส่งหนังสือร้องเรียนได้ที่ :
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/7 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:30 น.

โทรสารหมายเลข 0-2502-6997

นอกเหนือจากการร้องเรียนต่อบริษัทแล้ว ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ (ชั้น 2) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0-2634-6000 (เสียค่าใช้จ่าย) หรือ 1200 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
โทรสาร : 0-2279-0251
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.tci.or.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
อาคาร B ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. 1166
โทรสาร : 0-2629-8266
เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th