Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMTEL-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)


ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (SAMTEL-W1)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMTEL-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)

ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMTEL-W1

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SAMTEL-W1 (การใช้สิทธิ ครั้งที่ 4)

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็บบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)