Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMTEL-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)


ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (SAMTEL-W1)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMTEL-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMTEL-W1

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SAMTEL-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)