Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์


ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง

รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ

หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้