Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

อัตราส่วนทางการเงิน


อัตราส่วนทางการเงิน บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เกิดขึ้นจริง / ตรวจสอบแล้ว
  2563 2564 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.54 1.41 1.49 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.57  0.51 0.48
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.67 0.06 0.31
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.74 3.43 3.75
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 131 105 96
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 24.58 21.14 36.83
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 15 17 10
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 9.22 8.18 8.31
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 39 44 43
วงจรเงินสด (วัน) 107 78 63
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.62 12.63 12.77
อัตรากำไรสุทธิ (%) (5.22) 1.32 4.95
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (8.05) 1.82 7.45
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (3.50) 0.87 3.57
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร1 (%) 57.50 37.57 48.88
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.67 0.66 0.72
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.11 1.12 1.10
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) (4.20) 2.49 6.02
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) 3.92 0.35 1.87 
อัตราการจ่ายเงินปันผล2 (%) 31.27 87.93

1) รวมสิทธิการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม
2) เป็นอัตราร้อยละของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย