Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

อัตราส่วนทางการเงิน


อัตราส่วนทางการเงิน บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เกิดขึ้นจริง / ตรวจสอบแล้ว
  2564 2565 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.41 1.49 1.52
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.51 0.48 0.79
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.06 0.31 0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.43 3.75 2.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 105 96 137
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 21.14 36.83 30.99
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 17 10 12
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 8.18 8.31 7.2
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 44 43 50
วงจรเงินสด (วัน) 78 63 99
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.63 12.77 13.39
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.32 4.95 1.56
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.82 7.45 2.01
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.87 3.57 0.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(1) (%) 37.57 48.88 37.17
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.66 0.72 0.61
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.12 1.10 1.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 2.49 6.02 2.23
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) 0.35 1.87 1.80
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 31.27(2) 87.93(2) 51.73(3)
  1. รวมสิทธิการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม
  2. เป็นอัตราร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
  3. เป็นอัตราร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม)