Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร


คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT

นายสุชาติ ดวงทวี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ

นายดิลกพัฒน์ นิศามณีวงศ์

กรรมการผู้อำนวยการการเงิน – ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer)

นางสาวศิริจันทร์ พีรประวิตร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี