Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

สารจากคณะกรรมการบริษัท

“เรียน ท่านผู้ถือหุ้น”

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 มีการขยายตัวร้อยละ 1.9 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.0 และชะลอตัวจากปี 2565 ที่มีการเติบโตร้อยละ 2.5 ซึ่งมีสาเหตุจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูง ความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลายภูมิภาคของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน อีกทั้งความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล และการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ทำให้การบริโภคและการลงทุนภาครัฐหดตัว

แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย แต่ด้วยความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายควบคู่ไปกับแนวคิดการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและสามารถสร้างรายได้รวมที่ 4,588 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิ 72 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงนามสัญญาใหม่มูลค่ารวมกว่า 2,500 ล้านบาท ทำให้มีรายได้รอการรับรู้ ณ สิ้นปี 2566 กว่า 4,600 ล้านบาท และบริษัทยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2567 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 สูงกว่าในปีที่ผ่านมา จากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวโดยมีการบริโภคภาคเอกชนและภาครัฐขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 และ 1.5 ตามลำดับ รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตร้อยละ 3.5 และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงร้อยละ 1.8 อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล การส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล การใช้ระบบคลาวด์ การสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจ ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) นอกจากนี้ องค์กรต่าง ๆ ในหลายภาคส่วนได้ดำเนินการด้าน Digital Transformation อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและให้บริการ รวมถึงนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Generative AI ที่สามารถช่วยองค์กรสร้างสรรค์ผลลัพธ์และนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ, การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics), เทคโนโลยีด้าน IoT, Robotic Process Automation (RPA) และเทคโนโลยีเสมือน (Immersive Technology) มาประยุกต์ใช้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้การใช้บริการคลาวด์ (Cloud Computing) จะมีการเติบโตสูง ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และเทคโนโลยีเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความจำเป็นต่อทุกองค์กรและมีการใช้งานเพิ่มขึ้น อีกทั้งองค์กรต่าง ๆ จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย

ด้วยประสบการณ์ ความพร้อม และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับโอกาสทางธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ปี 2567 จึงถือเป็นปีที่ดี ที่บริษัทจะได้มีโอกาสนำเสนอและส่งมอบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001, ISO 2000, ISO 27001 รวมถึง CMMI ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรลูกค้า เสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ช่วยตอบสนองความต้องการในการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่าง ๆ

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจึงมีความมุ่งมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายการไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน (Smart Path to Sustainability) โดยผสานความร่วมมือของกลุ่มบริษัทในเครือ มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่ง และขยายฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีไปสู่ลูกค้าใหม่ ๆ ด้วยรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่นและหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในภารกิจของลูกค้า และเพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวที่มั่นคง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท จึงขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง พร้อมส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคม ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์

ประธานกรรมการ

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร