Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น


ประจำปี 2567

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

ประจำปี 2566

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

ประจำปี 2565

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

ประจำปี 2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564