Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ


นโยบาย ภาพรวม และลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายและเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศ และดิจิทัลโซลูชันระดับมืออาชีพ (ICT and Digital Solution & Service Provider) แบบครบวงจรด้วยความรู้ ความชำนาญ มีความน่าเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าองค์กรและรายย่อย ผนวกความแข็งแกร่งในเครือข่ายกลุ่มบริษัทสามารถ และพันธมิตรธุรกิจต่าง ๆ เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการดำเนินงานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจ

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) มีกลุ่มสินค้าและบริการ และแบ่งโครงสร้างการดำเนินงานออกเป็น 3 สายธุรกิจหลักอย่างครบวงจร ครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชันทันสมัยรอบด้าน ตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างลงตัว เข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนคุณค่าทางธุรกิจของลูกค้า พร้อมการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 3 สายธุรกิจ อันได้แก่

สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions)

สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions)

สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application)


สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions)

ดำเนินธุรกิจด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบ การบริหารจัดการ ตลอดจนการบำรุงรักษา ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ด้วยความสามารถที่ให้บริการทั้งในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service ภายใต้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิศวกร และความเป็นเลิศด้านการบริหารโครงการที่สร้างความมั่นใจในการส่งมอบงานคุณภาพ รวมถึงคุณภาพบริการในระดับสูงด้วยมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ISO 9001 ด้านการควบคุมคุณภาพการบริการ พร้อมศูนย์บริการ 30 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ และบริการจากศูนย์ Network Operation Center (NOC) ที่ให้บริการรับแจ้งและวิเคราะห์เหตุขัดข้องให้กับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบริการที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยโซลูชันและบริการในสายธุรกิจนี้ ได้แก่

Products & Services

โซลูชันทันสมัยครบวงจรด้านโครงข่ายพื้นฐานสื่อสารทั้งเครือข่ายแบบสายและเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งส่วนที่เป็น Core Network, Access Network รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสารปลายทาง รวมไปถึงบริการสื่อสารต่างๆ ทั้งแบบผ่านเครือข่ายความเร็วสูง และบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม ได้แก่

โซลูชันและเทคโนโลยีสำหรับเครือข่ายแบบสายความเร็วสูง

 • บริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ พร้อมบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำแสง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ FTTX
 • บริการสื่อสารความเร็วสูงหลายรูปแบบและเทคโนโลยีทั้ง Leased line, MPLS, DSL, Frame Relay, ATM และ SD-WAN

โซลูชันและเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง

 • โซลูชันสำหรับเทคโนโลยี 4G / LTE และ 5G
 • โซลูชันระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) และอุปกรณ์ Handset
 • บริการระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านดาวเทียม: VSAT (Very Small Aperture Terminal), SCPC (Single Channel Per Carrier) และ iPStar

The Company of Choice

ให้บริการคุณภาพ นำโดย


สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions)

ดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผสมผสานและควบรวมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อประยุกต์ร่วมสำหรับตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าในปัจจุบันที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น โดยโซลูชันของสายธุรกิจนี้ได้รวมไปถึงโซลูชันสำหรับเทคโนโลยีชั้นสูงเฉพาะด้านซึ่งรองรับงานสำคัญของลูกค้าที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำ และมีความเสถียรสูง จัดทำขึ้นเพื่อลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สายธุรกิจโซลูชันเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา (Consulting Services) ดำเนินงานวิศวกรรมทั้งด้านการออกแบบระบบและด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ (Engineering Design & Software Development) รวมถึงการติดตั้ง (Implementation) ภายใต้การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Professional Project Management) รวมถึงบริการบริหารจัดการ (Outsourcing Services) และบริการบำรุงรักษา (Maintenance Services) ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรักษามาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 รวมถึงในส่วนของบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS)

Products & Services

โซลูชันและบริการที่หลากหลายในสายธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

 • Automatic Meter Reading (AMR) และ Advanced Metering Infrastructure (AMI)
 • Multimedia Solutions: IPTV, Video Conference System, Telemedicine และ Teleconsult
 • Security Solutions ได้แก่ ระบบ CCTV, Suspect Alert/Search, Finger Print Security, Cyber Security Operations Center (CSOC) Service และ Mobile Application Security
 • Cloud Computing, Data Center และ Big Data Analytic Solutions
 • Geographic Information System
 • Airport Solutions เช่น ระบบ Common Use Terminal Equipment (CUTE) เป็นต้น
 • Digital TV Solutions: Transmission, Media Asset Management, Studio & Control Room
 • Energy Savings: Building Energy Management System (BEMS), Smart Photovoltaic (PV) Solutions
 • Intelligent Robotic และ Automation System
 • Digital Platform Solutions
 • E-Document and Data Management Solutions

The Company of Choice

ให้บริการคุณภาพ นำโดย


สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application)

ดำเนินธุรกิจให้บริการโซลูชันและบริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อการบริการประชาชน และให้กับหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรวมถึงสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ

Products & Services

ให้บริการซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่หลากหลาย โดยกลุ่มบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน CMMI Level 3 ที่เป็นมาตรฐานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพ  โดยโซลูชันและบริการของสายธุรกิจนี้ประกอบด้วย

 • โซลูชันระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) และระบบงานสำหรับกลุ่มลูกค้าธนาคารและสถาบันการเงิน (Banking & Financial Solutions) โดย บมจ. สามารถเทลคอม
 • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) รวมถึงระบบ Enterprise Service Bus (ESB), ระบบ Human Capital Management (HCM), และระบบ Robotic Process Automation (RPA) โดย บจก. พอร์ทัลเน็ท
 • บริการระบบการรับชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution), ระบบ Electronic Data Capture (เครื่อง EDC), ระบบ E-Receipt Platform, ระบบ Smart Card, บริการ Loyalty Services รวมถึงระบบ QR Payment, โปรแกรมสำหรับ Kiosk ในการขายสินค้าและบริการ รวมถึงระบบ Point of Sales โดย บจก. พอสเน็ท
 • บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange – EDI), ระบบ Supply Chain Management รวมถึงให้บริการการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW Service Provider: NSP) โดย บจก. ไทยเทรดเน็ท
 • บริการระบบการเรียนการสอน e-Learning บริการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) และ Digital Content รวมถึง Mobile Application โดย บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค

The Company of Choice

ให้บริการคุณภาพ นำโดย