Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การส่งคำถาม


การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
 • รายละเอียดคำถาม

ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม

 • ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) โดยคลิกที่นี่ เพื่อส่งคำถาม
 • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :
  ถึง…. ส่วนงานเลขานุการบริษัท
  บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
  99/15 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 21 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
  ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • ทางโทรสาร :
  ถึง…. ส่วนงานเลขานุการบริษัท
  โทรสารหมายเลข 0-2583-8696
 • ทางอีเมล : [email protected]

ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

การตอบคำถาม

บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน


หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ”
โทร. 0-2502-6238