Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น


หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอวาระการประชุม
ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายต้องถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

บุคคลธรรมดา
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
 • หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้างต้น

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

บุคคลธรรมดา
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
 • หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้างต้น
 • ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยส่งเอกสารตามข้อ 2. ถึงบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ยึดจากวันที่ประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
99/15 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 21 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ขั้นตอนการพิจารณา

 1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และตรวจสอบความถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมายตามรายละเอียดในข้อ 5. ก่อนนำส่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
 2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
  • เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป โดยจะระบุในหนังสือนัดประชุม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
  • เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งวาระที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะให้มีการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือไม่
 3. ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้
  • ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นสมควรพิจารณาวาระการประชุมที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้คณะกรรมการบริษัทบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป
  • หากวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับมติจากผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงวาระดังกล่าวเป็นอันตกไป

ข้อยกเว้นตามกฎหมายสำหรับการบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอในครั้งก่อน
กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “หน่วยงานเลขานุการบริษัท”
โทร. 0-2502-6238 โทรสาร 0-2583-8698