Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

รายงานคณะกรรมการบริหาร

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“เรียน ท่านผู้ถือหุ้น”

สำหรับปี 2565 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวในระดับที่ดี จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นอย่างมาก มีการเติบโตของมูลค่าการส่งออก รวมถึงภาคการลงทุนและการบริโภคในภาคเอกชนมีการเติบโตที่ดี ถึงแม้ภาครัฐจะมีการหดตัวเล็กน้อยของการอุปโภคและการหดตัวที่ร้อยละ 4.9 ในด้านการลงทุน แต่ถึงกระนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2565 มีการเติบโตต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้รวมที่ 5,267 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 261 ล้านบาท ซึ่งมาจากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสำหรับการดำเนินโครงการใหม่มูลค่ารวมกว่า 5,300 ล้านบาท ซึ่งมีการขยายโครงการและบริการที่สามารถสร้างรายได้ระยะยาว ต่อยอดความมั่นคงและยั่งยืนได้

ทั้งนี้ ในปี 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.2 แม้จะมีการอุปโภคของภาครัฐที่ลดลงร้อยละ 1.5 แต่การลงทุนในภาครัฐจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ร้อยละ 2.7 รวมถึงการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่จะเติบโตร้อยละ 2.1 และ 3.2 ตามลำดับ นอกจากนี้ประมาณการมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอซีทีของประเทศไทยจะมีการเติบโตร้อยละ 4.2 กว่าในปีที่ผ่านมา อีกทั้งภาครัฐผลักดันด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมถึงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัลที่ฉลาดยิ่งขึ้น เพื่อการนำบริการ e-Service สู่ประชาชนมากขึ้น นอกจากนี้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ และเพื่อพัฒนาความยั่งยืน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดและรวดเร็วขึ้น (Adaptive Artificial Intelligence), Internet of Things (IoT) ที่นำมาใช้ในแทบทุกอุตสาหกรรม, Datafication หรือเทคโนโลยีช่วยแปลงและเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ที่มีการนำ AI และ Machine Learning มาใช้มากขึ้น, เทคโนโลยีเสมือน (Immersive Technology) ที่ประยุกต์ใช้เพิ่มประสบการณ์และประสิทธิภาพ, Robotic Process Automation (RPA) ที่มาช่วยองค์กรทำงานที่ต้องทำซ้ำจำนวนมากได้รวดเร็วและลดข้อผิดพลาด, Cloud Computing ที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น และ Cyber Security ที่มีความสำคัญมากขึ้นกับทุกองค์กร เป็นต้น

บริษัทจึงมีการพัฒนาบุคลากรในด้านดิจิทัลให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าในเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อความเป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลชั้นนำของประเทศ รองรับการปรับเปลี่ยน (Transformation) และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถขององค์กรผู้ใช้บริการ

นอกเหนือไปจากความพร้อมด้านบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ, เทคโนโลยีทันสมัย, มาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน, การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจชั้นนำแล้วนั้น กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมยังเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างผลงานที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ในนามของคณะกรรมการบริหารจึงมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทะยานสู่ความมั่นคงและยั่งยืน