Slide 1

ENHANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS

ตอบโจทย์รอบด้าน… ด้วยบริการที่ครอบคลุม

บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด


Smart System Integration in Enhanced Technology

บริษัทหลักในสายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions)
กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผสมผสานและควบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ร่วมสำหรับตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าในปัจจุบันที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น โดยโซลูชันของสายธุรกิจนี้ได้รวมไปถึงโซลูชันสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่จัดทำเฉพาะลูกค้าแต่ละรายให้เหมาะสมกับความต้องการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริการด้วยความเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอน ได้แก่

 • ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant) – เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกสรรเทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการ
 • การออกแบบระบบและการรวมระบบ (System Design and Integration) – ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม มั่นใจด้วยทีมวิศวกรที่มากประสบการณ์ พร้อมทั้งความร่วมมือจากพันธมิตรผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก
 • การบริหารโครงการและงานด้านการติดตั้งโครงการ (Project Management and Implementation) – บริการที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานในการดำเนินงานโครงการที่เบ็ดเสร็จครบวงจร รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบงานภายใต้มาตรฐาน CMMI Level 3
 • การบำรุงและดูแลรักษา (System Maintenance) – บริการคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO 9001

Products & Services


สินค้าและบริการ

 • Multimedia Solutions: IPTV, Video Conference System และอื่น ๆ
 • Security Solutions ได้แก่ ระบบ CCTV, Finger Print Security และ Cyber Security
 • Geographic Information System (GIS)
 • Airport Solutions เช่น ระบบ Common Use Terminal Equipment (CUTE) เป็นต้น
 • Energy Savings: Building Energy Management System (BEMS), Smart Photovoltaic (PV) Solutions
 • Environmental Management System
 • Intelligent Robotic และ Automation System
 • Cloud & Data Center Solutions

Success Stories


เรื่องราวความสำเร็จ

e-DOL

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินให้แก่กรมที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินทุกประเภท โดยนำเข้าข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร และพัฒนาโปรแกรมระบบงานที่ทำให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

Airport Information Management System (AIMS)

ระบบบริหารสารสนเทศท่าอากาศยาน
บริษัทมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารสารสนเทศท่าอากาศยานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก รวมทั้งในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเชื่อมโยงการสื่อสารทุกส่วนของสนามบินด้วยโครงข่ายใยแก้วนำแสง ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และระบบซอฟต์แวร์พื้นฐานทั้งหมด เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมการประมวลผลแบบ Real Time ให้บริการทั้งด้าน Data/Voice/Video ภายใต้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล


Key Customers


ลูกค้าคนสำคัญ


Key Partners


พันธมิตรที่สำคัญ


บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.0-2502-6000

Copyright © 2014 Samart Telcoms PCL. All Rights Reserved.