Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลแจ้งตลาด


ข้อมูลแจ้งตลาด ประจำปี 2567

[8/5/2567] แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

[25/4/2567] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

[27/3/2567] กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SAMTEL-W1

[25/3/2567] แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

[11/3/2567] การปรับสิทธิของ SAMTEL-W1

[22/2/2567] แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน

[22/2/2567] กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

[22/2/2567] แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ข้อมูลแจ้งตลาด ประจำปี 2566

[20/11/2566] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

[20/11/2566] คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566 

[29/09/2566] การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการส่งคำถามล่วงหน้า

[18/09/2566] การลงนามรับจ้างในสัญญาโครงการจัดหาระบบตรวจสอบสิ่งของ สัมภาระที่ซุกซ่อนหรือติดตัวผู้โดยสาร ซึ่งเดินทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศ โดยไม่มีการสัมผัสร่างกาย กับกรมศุลกากร

[10/08/2566] แจ้งการแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล

[10/08/2566] การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

[19/05/2566] แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท (ฉบับแก้ไข)

[03/05/2566] แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

[20/04/2566] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

[21/03/2566] แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

[23/02/2566] แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน

[23/02/2566] กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประจำปี 2565

[09/12/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SAMTEL-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิ ครั้งที่ 3)

[07/12/2565] แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2566

[01/12/2565] แจ้งผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ 1038/2565

[30/09/2565] การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการส่งคำถามล่วงหน้า

[11/08/2565] การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

[06/08/2565] ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[06/07/2565] ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และการลงนามรับจ้างงานสัญญา

[09/06/2565] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SAMTEL-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิ ครั้งที่ 2)

[12/05/2565] คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565

[12/05/2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

[09/05/2565] กำหนดการใช้สิทธิของ SAMTEL-W1

[03/05/2565] แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

[27/04/2565] แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

[22/04/2565] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

[20/04/2565] แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

[22/03/2565] แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

[22/03/2565] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2565

[07/03/2565] ได้รับหนังสือสั่งจ้างงานโครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[24/02/2565] แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน

[24/02/2565] กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประจำปี 2564

[28/12/2564] การได้รับจ้างงานโครงการต่าง ๆ

[01/12/2564] แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565

[29/11/2564] ขอชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่อเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง

[17/11/2564] การลงนามรับจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธิ์การใช้งาน (Licenses) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[18/10/2564] ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำหรับโครงการเช่าบริการวิทยุคมนาคมฯ

[30/09/2564] การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการส่งคำถามล่วงหน้า

[22/09/2564] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยของบริษัท ประจำปี 2564

[11/08/2564] แจ้งการปิดกิจการบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ

[13/07/2564] ได้รับหนังสือให้บริษัทไปทำสัญญาจ้างงานบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในระบบ AMR จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[17/05/2564] แจ้งการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกระทรวงพาณิชย์

[10/05/2564] แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

[27/04/2564] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

[20/04/2564] แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[02/04/2564] การลงนามรับจ้างในสัญญาโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[25/03/2564] แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

[23/02/2564] แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน

[23/02/2564] กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1)

[25/01/2564] การได้งานรับจ้างงานโครงการต่าง ๆ