Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

Smart ICT Reference


AMR (Automatic Meter Reading)

ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการ “ระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ” ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าของ กฟภ. มีความมั่นใจในการอ่านหน่วยไฟฟ้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และ กฟภ. สามารถบริหารจัดการไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประหยัดพลังงานในภาพรวม


e-DOL

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ให้แก่กรมที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินทุกประเภท โดยนำเข้าข้อมูลและเอกสารต่างๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร และพัฒนาโปรแกรมระบบงานที่ทำให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ


Airport Information Management System (AIMS)

ระบบบริหารสารสนเทศท่าอากาศยาน

ได้รับความไว้วางใจจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในการเป็นผู้ให้บริการ “ระบบบริหารสารสนเทศท่าอากาศยาน” ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเชื่อมโยงการสื่อสารทุกส่วนของสนามบินด้วยโครงข่ายใยแก้วนำแสง ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และระบบซอฟต์แวร์และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ พร้อมการประมวลผลแบบ Real Time ภายใต้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล


Common Use Terminal Equipment (CUTE)

ระบบเช็คอินผู้โดยสารอัจฉริยะ

ระบบเช็คอินผู้โดยสารอัจฉริยะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกว่า 200 สนามบินทั่วโลก รวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ให้บริการเช็คอิน จัดสรรที่นั่ง พิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน พิมพ์แถบป้ายสำหรับติดบนกระเป๋าเดินทาง รองรับ Connecting & Transit Flight ด้วยความแม่นยำและความรวดเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ทำให้สายการบินและผู้โดยสารต่างได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ


SchoolNet

โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ School Net (อินเทอร์เน็ตโรงเรียน) โดยเป็นผู้ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ตลอดจนออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา พร้อมการซ่อมบำรุงดูแลรักษาตลอดอายุสัญญา เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมแก่โรงเรียนต่างๆ กว่า 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศ


3G Infrastructure

โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงทั่วประเทศสำหรับการสื่อสารไร้สายยุค 3G

เป็นผู้วางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ให้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทั้งในส่วนระบบโครงข่ายหลัก ระบบสถานีฐาน ระบบสื่อสัญญาณ ระบบบริการจัดการโครงข่าย ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงทั่วประเทศ และยังเป็นโอกาสทองของบริษัทในเครือ ในการต่อยอดธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจ Mobile Virtual Network Operator (MVNO) และ Content & Application


ติดตั้งสถานี Low Power ของ ททบ.5 ที่หัวหิน

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากททบ.5 ให้ดำเนินการติดตั้งสถานี Low Power เพื่อให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย ติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ระบบ DVB-T2 ขนาดกำลังส่ง 100 Watts 1+1 Fully Redundancy จำนวน 2 MUX (CH50 และ CH38), ติดตั้งอุปกรณ์ภาครับสัญญาณ ได้แก่ จานดาวเทียมขนาด 3.7M พร้อมระบบ 1+1 Redundancy LNBs, ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (IRD), อุปกรณ์ T2-EDGE และอุปกรณ์ระบบตรวจสอบสัญญาณ IP Multiviewer พร้อมทั้งปรับปรุงห้องเครื่องส่งโทรทัศน์ และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้แก่ อุปกรณ์ Combiner สามารถรองรับเครื่องส่งได้จำนวน 5MUX, MDB, Surge Protection, UPS, Air Conditioner

โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) พร้อมให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ในประเทศไทยสู่ระบบดิจิตอลด้วยประสบการณ์และความพร้อมของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการและโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดขององค์กรผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล”