Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

Smart ICT Reference


AMR (Automatic Meter Reading)

ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการ “ระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ” ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าของ กฟภ. มีความมั่นใจในการอ่านหน่วยไฟฟ้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และ กฟภ. สามารถบริหารจัดการไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประหยัดพลังงานในภาพรวม


3G Infrastructure

โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงทั่วประเทศสำหรับการสื่อสารไร้สายยุค 3G

เป็นผู้วางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ให้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทั้งในส่วนระบบโครงข่ายหลัก ระบบสถานีฐาน ระบบสื่อสัญญาณ ระบบบริการจัดการโครงข่าย ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงทั่วประเทศ และยังเป็นโอกาสทองของบริษัทในเครือ ในการต่อยอดธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจ Mobile Virtual Network Operator (MVNO) และ Content & Application


e-DOL

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ให้แก่กรมที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินทุกประเภท โดยนำเข้าข้อมูลและเอกสารต่างๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร และพัฒนาโปรแกรมระบบงานที่ทำให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ


Airport Information Management System (AIMS)

ระบบบริหารสารสนเทศท่าอากาศยาน

ได้รับความไว้วางใจจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในการเป็นผู้ให้บริการ “ระบบบริหารสารสนเทศท่าอากาศยาน” ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเชื่อมโยงการสื่อสารทุกส่วนของสนามบินด้วยโครงข่ายใยแก้วนำแสง ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และระบบซอฟต์แวร์และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ พร้อมการประมวลผลแบบ Real Time ภายใต้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล


Common Use Terminal Equipment (CUTE)

ระบบเช็คอินผู้โดยสารอัจฉริยะ

ระบบเช็คอินผู้โดยสารอัจฉริยะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกว่า 200 สนามบินทั่วโลก รวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ให้บริการเช็คอิน จัดสรรที่นั่ง พิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน พิมพ์แถบป้ายสำหรับติดบนกระเป๋าเดินทาง รองรับ Connecting & Transit Flight ด้วยความแม่นยำและความรวดเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ทำให้สายการบินและผู้โดยสารต่างได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ


SchoolNet

โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ School Net (อินเทอร์เน็ตโรงเรียน) โดยเป็นผู้ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ตลอดจนออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา พร้อมการซ่อมบำรุงดูแลรักษาตลอดอายุสัญญา เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมแก่โรงเรียนต่างๆ กว่า 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศ


ติดตั้งสถานี Low Power ของ ททบ.5 ที่หัวหิน

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากททบ.5 ให้ดำเนินการติดตั้งสถานี Low Power เพื่อให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย ติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ระบบ DVB-T2 ขนาดกำลังส่ง 100 Watts 1+1 Fully Redundancy จำนวน 2 MUX (CH50 และ CH38), ติดตั้งอุปกรณ์ภาครับสัญญาณ ได้แก่ จานดาวเทียมขนาด 3.7M พร้อมระบบ 1+1 Redundancy LNBs, ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (IRD), อุปกรณ์ T2-EDGE และอุปกรณ์ระบบตรวจสอบสัญญาณ IP Multiviewer พร้อมทั้งปรับปรุงห้องเครื่องส่งโทรทัศน์ และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้แก่ อุปกรณ์ Combiner สามารถรองรับเครื่องส่งได้จำนวน 5MUX, MDB, Surge Protection, UPS, Air Conditioner

โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) พร้อมให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ในประเทศไทยสู่ระบบดิจิตอลด้วยประสบการณ์และความพร้อมของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการและโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดขององค์กรผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล”