Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

Smart ICT Solutions


ก้าวสู่องค์ดิจิทัลด้วยระบบ ERP

ท่ามกลางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล หลายองค์กรต้องปรับตัวและให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น และด้วยนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่เศรษฐกิจใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การดำเนินธุรกิจในยุคนี้จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ

ระบบ EnterpriseResourcePlanning หรือ ERPเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ โดยมีการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ ระบบบัญชี, ระบบการเงิน, ระบบทรัพยากรบุคคล, ระบบการผลิต และระบบการกระจายสินค้า เชื่อมโยงข้อมูลไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานแบบองค์รวม ทำให้การทำงานเป็นระบบ มีความโปรงใสตรวจสอบการทำงานได้ในทุกขั้นตอน และได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องชัดเจน ทดแทนการทำงานแบบ Manual ที่ตรวจสอบข้อมูลได้ยากและก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย นอกจากนี้ระบบ ERP ที่ดียังพัฒนาให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เช่น Big Data, IoT, Mobility, Analytic, Predictive และ Cloud Solution เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัล

แต่ในการพัฒนาและการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก เพราะข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานมีมากมายสลับซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรหลายภาคส่วน ดังนั้นผู้ให้บริการติดตั้งและดูและระบบ ERP (Implementer) จึงมีความสำคัญมากไม่แพ้ตัวระบบ ERP
เพราะหากได้ Implementer ที่ไม่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการวางระบบ ไม่มีประสบการณ์และไม่เข้าใจธุรกิจและการทำงานขององค์กร อาจทำให้เกิดความเสียหายยากที่จะแก้ไขได้

บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ในเครือบริษัทสามารถเทลคอม ให้บริการด้านที่ปรึกษา และวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning/ERP) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ SAP อย่างครบวงจร ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ การประปานครหลวง ให้ออกแบบ พัฒนาระบบ และสนับสนุนการใช้งานระบบ SAP ERP อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน Partner Center of Expertise จาก SAP ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงการทำงานที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบุคลากรในบริษัทที่มีความชำนาญ และรู้จริงจนได้รับการรับรอง ด้านการบริหารงานโครงการบนระบบ SAP (Certificate PMP = Project Management Professional) นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3 อีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะส่งมอบระบบ และการบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานในระดับสากล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้จริง

สนใจติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.portalnet.co.th หรือ 0-2590-9850 หรือ e-Mail: [email protected]