Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

Smart ICT Solutions


GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คือกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งเชิงพื้นที่ เช่น ตำแหน่งบ้าน ถนน แม่น้ำ เป็นต้น

บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด เปิดให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนาระบบโดยการใช้เทคโนโลยี GIS และ MIS ในการรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิต การบริการ การบริหาร ซึ่งเทคโนโลยีทั้งสองส่วนมีความเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเกือบทุกสาขา ปัจจุบันเทคโนโลยี GIS สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ต ข้อมูลแผนที่ต่างๆ จึงสามารถนำมาเผยแพร่เพื่อให้เกิดการใช้งานได้ในวงกว้าง เจ้าหน้าที่จึงสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ เกิดการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สามารถนำมาวิเคราะห์ วางแผน การบริหารจัดการ และประกอบการตัดสินใจในหลายๆ ด้าน การจัดเก็บรายได้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติ การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้ ในขณะที่ประชาชนก็ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว อีกด้วย