Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

Smart ICT Solutions


พร้อมรับพรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วย Cyber Security Solutions

ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ สร้างความเสียหายให้กับทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก Digital Transformation ขององค์กรต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การใช้งานBIG Dataและ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังอาจสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยอีกด้วย


Digital Core Banking ธนาคารยุคดิจิทัล

ในยุคที่สังคมไร้เงินสด ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย ความคล่องตัว และรวดเร็วทันใจมากขึ้น อีกทั้งมีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา ทำให้ธนาคารต่างๆมีการปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของตัวเอง เพื่อเตรียมรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


ก้าวสู่องค์ดิจิทัลด้วยระบบ ERP

ท่ามกลางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล หลายองค์กรต้องปรับตัวและให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น และด้วยนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่เศรษฐกิจใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การดำเนินธุรกิจในยุคนี้จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ


MPOS จ่ายง่ายผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

ยุคที่โมบายดีไวส์ครองเมือง ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะเริ่มเห็นคนถือสมาร์ทโฟน หรือไม่ก็แทบเล็ตแทนที่จะเป็นมือถือธรรมดาๆ หรือหอบหิ้วคอมพิวเตอร์พกพาตัวเขื่องเหมือนภาพชินตาในอดีต ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อธุรกิจโมบายดีไวส์ต่างๆเท่านั้น แต่กระแสนิยมอุปกรณ์พกพาสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ยังทำให้เกิดบริการใหม่ๆ เข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศไอที โดยเฉพาะวงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ M-commerce ให้ล้ำหน้าขึ้นไปอีกขั้น


GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คือกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งเชิงพื้นที่ เช่น ตำแหน่งบ้าน ถนน แม่น้ำ เป็นต้น