Slide 1

Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย


รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน