Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย


คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์กรรมการตรวจสอบ
นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย บุญสุภาพรเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์กรรมการ
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์กรรมการ
นายจง ดิลกสมบัติกรรมการ
นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัชกรรมการ
นายสุชาติ ดวงทวีกรรมการ
นายดิลกพัฒน์ นิศามณีวงศ์กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์กรรมการ
นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์กรรมการ
นายจง ดิลกสมบัติกรรมการ
นายศิริชัย รัศมีจันทร์กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์กรรมการ
นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์กรรมการ
นายศิริชัย รัศมีจันทร์กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์กรรมการ
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์กรรมการ
นายจง ดิลกสมบัติกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

นายจง ดิลกสมบัติประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัชกรรมการ
นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะกรรมการ
นายสุชาติ ดวงทวีกรรมการ
นายดิลกพัฒน์ นิศามณีวงศ์กรรมการ
นายชาญณัฐ เกตุดิษฐ์กรรมการ