Slide 1

Contact us

ติดต่อเรา

การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน


บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส และได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อ มีดังนี้

ส่งจดหมายถึง :

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
99/15 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 21 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือส่ง e-mail ไปที่ [email protected]

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป