Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถองค์กรผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล


พันธกิจ

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ บริษัท จึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า

พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กร เพื่อส่งผ่านคุณประโยชน์ไปยังผู้ใช้บริการ

พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนจิตสำนึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง พร้อมการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สังคมและชุมชน

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”