Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง e-mail มาที่ [email protected] พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง e-mail มาที่ [email protected] พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง e-mail มาที่ [email protected] พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่สถานที่จัดประชุม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่สถานที่จัดประชุม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แผนที่สถานที่จัดประชุม